Algemene Voorwaarden

Logo-compleet-wide

Algemene Voorwaarden CareFormation:

1. Algemene bepalingen:

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en inschrijvingen van CareFormation.
De algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover daarvan door CareFormation nadrukkelijk wordt afgeweken.
Door met CareFormation een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door CareFormation gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn. 

Tarieven en prijzen
CareFormation is ten alle tijden gerechtigd de tarieven en/of prijzen te wijzigen. Deze zijn inclusief 21% BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. CareFormation is gerechtigd wijzigingen van het BTW-tarief aan de wederpartij door te berekenen.
De tarieven en prijzen worden gehanteerd zoals op de website www.careformation.nl zijn beschreven of via een offerte zijn overeen gekomen met de wederpartij.

Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van CareFormation binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Ieder recht op verrekening is uitgesloten.
Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de wederpartij.
CareFormation stuurt éénmalig een kosteloze herinnering die binnen 14 dagen betaald moet worden. Vervolgens zullen elke maand, of deel van een maand, 25 euro administratiekosten in rekening gebracht worden zolang de factuur niet is betaald.
CareFormation heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door CareFormation, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door CareFormation is ontvangen. Alle geleverde producten blijven het eigendom van CareFormation tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij CareFormation ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Ontbinding
CareFormation kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden als
a) de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b) de wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
c) de wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven kalenderdagen na door CareFormation hiertoe schriftelijk gemaand te zijn, heeft opgeheven;
d) CareFormation de uitgave van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt.
Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet de overige aan CareFormation bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Intellectuele Eigendom
De intellectuele eigendomsrechten waaronder auteurs- en merkenrechten alsmede rechten tot bescherming van prestaties berust bij CareFormation en/of haar licentiegevers. Niets uit de producten van CareFormation mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CareFormation worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins.

Persoonsgegevens
CareFormation legt gegevens vast van natuurlijke personen voor de uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de overeenkomst uit te voeren 

Overmacht
Indien naar het redelijk oordeel van CareFormation als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door CareFormation zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring,storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, natuurrampen, pandemische uitbraken, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door CareFormation naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
Indien CareFormation bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van CareFormation, van de personeelsleden van CareFormation en van de personen voor wie CareFormation verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving) welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
Alle informatie die gegeven wordt op studiedagen en congressen is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. CareFormation noch de sprekers kunnen instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. CareFormation en sprekers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
De wederpartij vrijwaart CareFormation voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht.

Diversen
CareFormation is gerechtigd de onderhavige voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. CareFormation zal dergelijke wijzigingen tijdig bekend maken. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, indien zij de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren.
Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de wederpartij zowel de oude als de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste veertien dagen voor de ingangsdatum van de wijziging aan CareFormation door te geven. Indien en voor zover een bepaling van deze voorwaarden op basis van de wet als onredelijk bezwarend wordt beschouwd jegens een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) en die wederpartij vernietigt dat beding, dan treedt in de plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van CareFormation zo goed mogelijk beschermt.

Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen met betrekking tot de door CareFormation gesloten overeenkomsten worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht. CareFormation is tevens gerechtigd om een geschil met een wederpartij die een consument is (zijnde een natuurlijk persoon niet handelende in de uitoefening zijn beroep of bedrijf) voor te leggen aan de op basis van de wet relatief bevoegde rechter. Als dat een andere rechter is dan de rechter te Utrecht, en CareFormation legt het geschil voor aan de rechter te Utrecht, dan is die consument gerechtigd om binnen 6 weken nadat CareFormation zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Op alle met CareFormation gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

2. Aanvullende voorwaarden voor deelnemers:

Omschrijvingen
Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met CareFormation onderhandelt over het verstrekken van een opdracht dan wel aan CareFormation een opdracht heeft gegeven.
Opdracht: de overeenkomst waarbij een opdrachtgever CareFormation opdracht verstrekt tot het verzorgen van een cursus, het vervaardigen en leveren van onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook en/of om andere diensten te verrichten cursus: een door CareFormation verzorgde scholingsactiviteit, studiedag, bijscholing, dan wel enige andere vorm van opleiding.
Deelnemer: een ieder die zich bij CareFormation aanmeldt of door een opdrachtgever wordt aangemeld ten behoeve van het bijwonen van een cursus.
Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer voor een cursus.

Overmacht
In aanvulling op de algemene bepalingen wordt onder overmacht mede begrepen alle omstandigheden, waarop CareFormation redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een cursus wordt verhinderd.
Als de overmacht een bepaald onderdeel van de cursus betreft, zal CareFormation een andere tijd of dag voor het houden van deze cursus trachten vast te stellen, dan wel het gehele programma een tijdseenheid opschuiven. Als de overmacht een gehele cursus treft en er bestaat geen redelijk vooruitzicht op de spoedige aanvang of hervatting, heeft CareFormation het recht via de mail te annuleren en vervallen de verplichtingen van partijen over en weer zonder dat enige schadevergoeding uit dien hoofde verschuldigd wordt. Er is een ontvangstbevestiging van de mail noodzakelijk.
Door de deelnemer eventueel vooruitbetaalde cursusgelden zullen door CareFormation in geval van annulering prorato worden teruggestort, na aftrek van 20% van de totale cursusprijs ter bestrijding van de door CareFormation reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale cursusprijs bedraagt, vindt geen restitutie plaats.

Aansprakelijkheid
In aanvulling op de algemene voorwaarden is CareFormation niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van het door CareFormation samengestelde onderwijsmateriaal, en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de cursus. Deelnemer wordt geacht de veiligheidsinstructies en normen te volgen. Bij weigering van deze inachtneming valt aansprakelijkheid volledig voor rekening van de deelnemer. De deelnemer zal CareFormation voor aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.
Opdrachtgever en deelnemer mogen al het door CareFormation vervaardigde en/of ter beschikking gestelde materiaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van CareFormation niet toegestaan om onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins; Onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Annulering
Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft CareFormation altijd het recht deze te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. CareFormation heeft het recht per cursusdatum te bepalen hoeveel aanmeldingen voldoende zijn zonder dit inzichtelijk te hoeven maken aan de opdrachtgever of deelnemer.
Opdrachtgever of deelnemer kan deelname aan een cursus alleen via de mail annuleren. Hierbij is een ontvangstbevestiging van de mail noodzakelijk. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling.
– Open inschrijving: Opdrachtgever of deelnemer kan annuleren tot 3 weken voor de aanvang van de cursus. De kosten van deze annulering bedragen €75,- administratiekosten, exclusief BTW. Het overige cursusgeld wordt terug gestort. Volledige vergoeding van het cursusgeld is verschuldigd, indien minder dan twee weken voor de aanvang van de cursus wordt geannuleerd. Er geldt een bedenkingstermijn van 14 dagen, tenzij het onderwijs reeds genoten is.
Ook kan de deelnemer zijn inschrijving overhevelen naar een collega. Dit kan kosteloos. De verantwoordelijkheid van het naleven van de overeenkomst waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn blijft bij de oorspronkelijke deelnemer.
– In company: Opdrachtgever kan tot 4 weken voor de aanvang van de cursus annuleren. De kosten van deze annulering bedragen €75,- administratiekosten, exclusief BTW. Volledige vergoeding van het overeengekomen bedrag is verschuldigd, indien minder dan vier weken voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd.